Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej RODO.

 

W świetle powyższego informujemy, że:

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Adam Bubeła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„NATUS Adam Bubeła”, z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 7/14, 61-146 Poznań,
NIP: 765-147-37-95, REGON: 300152350, e-mail: natus.biuro@vp.pl.

 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Wykonania zawartej umowy,
 • Prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Wypełnienia obowiązków prawnych Administratora, wynikających z przepisów prawa,
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione w niezbędnym zakresie następującym kategoriom podmiotów,
z którymi współpracuję przy wykonywaniu działalności gospodarczej: tj. upoważnionym pracownikom, biuru
rachunkowemu, kancelarii prawnej, firmie kurierskiej, firmie informatycznej, firmie ubezpieczeniowej,
innym podwykonawcom i zleceniodawcom, a także uprawnionym organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach
wynikających z przepisów prawa, np. Policja, sądy, Prokuratura, urzędy skarbowe, komornicy sądowi.

 

Nie przekazuję Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń z zawartej umowy chyba, że obowiązek dłuższego ich przechowywania wynika z przepisów prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe
  lub niekompletne,
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Przenoszenia swoich danych osobowych,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy,
jednakże po wykonaniu umowy przetwarzanie Pana/Pani danych jest wymogiem ustawowym wynikającym
w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych proszę kierować w formie listownej lub elektronicznej na adres Administratora wskazany powyżej.